Boomkikker2

Natuurwetgeving

Natuurwetgeving is, samen met maatschappelijk draagvlak, de basis voor succesvol natuurbescherming. De regelgeving is complex en continu in ontwikkeling. Daarbij moet worden gelaveerd tussen maatschappelijke wensen en juridische randvoorwaarden.

Voorbeelden werkzaamheden

  • Ulucus voert evaluaties uit voor o.a. ngo’s en de Unie van Waterschappen.
  • I.s.m. Kees Bastmeijer bracht Ulucus voor het Ministerie van LNV de kansen in kaart die de Wet natuurbescherming biedt voor actieve bescherming, en ontwikkelde een handreiking voor soortenmanagementplannen.
  • Arnold was programma-coördinator voor de stichting Tijdelijke Natuur (2017-2023).
  • Namens Vogelbescherming nam Ulucus deel aan het proces ‘Gedragscodes, hoe verder’ van het Ministerie van LNV en RVO.
  • Arnold geeft cursussen bij Naturio over o.a. Tijdelijke Natuur.
  • Ulucus stelt i.s.m. FloLegal de gedragscodes Wet natuurbescherming van de Unie van Waterschappen op.
  • Ulucus voerde voor Natuurmonumenten en Vogelbescherming een evaluatie uit van EU-natuurwetgeving.
  • Ulucus schrijft artikelen voor vakblad Groen, o.a. over Tijdelijke Natuur.
Oirschot2

Natuurontwikkeling

Oostvaardersplassen2

Natuurbeheer

Maas2

Klimaatadaptatie

Grutto2

Landbouw en natuur

Wormkruidbij2

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten

error: Content is beschermd